Asiel&Migrantenrecht 2021, aflevering 2

DEZE MAAND IN A&MR                                     2021-2                      1 maart 2021

Vandaag verschijnt het maartnummer, met onder meer artikelen over:

Ten onrechte op slot
Door het COVID-19-inreisverbod van een jaar geleden reizen er veel minder mensen naar Nederland. Esther Schoneveld analyseert de uitzonderingscategorieën van het verbod en betoogt dat veel visumaanvragen ten onrechte worden afgewezen. Het inreisverbod en de uitzonderingen erop worden te strikt opgevat, en ook veel rechters houden onvoldoende rekening met de belangen van betrokkenen. Schoneveld bepleit uitzonderingen voor in ieder geval eerste- en tweedegraads familieleden van EU-onderdanen of derdelanders met een verblijfsrecht.

Gering is niet beperkt
Behoor je tot een ‘risicogroep’ of tot een ‘kwetsbare minderheidsgroep’? Het onderscheid maakt veel uit voor de kans op een verblijfsvergunning, terwijl het exacte verschil ook voor veel juristen onduidelijk is. Bij een risicogroep wordt de algemene gewelds- en 
mensenrechtensituatie in een land minder bij de beoordeling betrokken, in geval van een kwetsbare minderheidsgroep hoeft de vreemdeling niet aannemelijk te maken dat hij problemen kreeg doordat hij daartoe behoort. Lianne Hooijmans bespreekt onder andere de verschillen tussen de begrippen ‘geringe indicaties’ (bij risicogroepen) en ‘beperkte indicaties’ (bij kwetsbare minderheidsgroepen) en concludeert dat de verwarrende criteria tot verzwaring van de bewijslast leiden.

Mensenhandel medisch gezien
Anders dan in de asielprocedure speelt bij mensenhandel medisch onderzoek 
naar de samenhang tussen medische klachten en het verhaal van het slachtoffer nauwelijks een rol. Ten onrechte, concluderen Sabine Leermakers, Sjoerd van Bemmel en Frank Noteboom. Omdat slachtoffers van mensenhandel vaak enorme drempels ervaren om hun verhaal te vertellen, is de extra informatie uit forensisch medisch onderzoek belangrijk voor de beoordeling van hun ‘relaas’. De auteurs onderzochten medische dossiers en concluderen dat medische informatie die expliciet wordt verzameld met het doel de causaliteit tussen de medische klachten en het mensenhandelrelaas te beoordelen, van groot belang kan zijn.

Niet best
Wat schrijven de politieke partijen over asielrecht en inburgering in hun programma’s voor de komende verkiezingen? Michiel Kruyt legt de programma’s naast elkaar en ziet dat het er voor asielzoekers en vluchtelingen niet best uitziet. De voorstellen van de VVD zullen de rechten van vluchtelingen heel sterk fors inperken en ook de voorstellen van het weifelende CDA bedreigen de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen.
* Dit artikel is gratis te lezen op de website van Stichting Migatierecht Nederland. 

Onderbouwen en anders denken
Anna Chatelion Counet en Nadine Imminga bekeken hoe kan worden onderbouwd dat statushouders vanuit Nederland niet kunnen terugkeren naar Griekenland vanwege een gevaar van mensenrechtenschendingen aldaar.

En promovenda Amélie Poméon deed tijdens haar onderzoek een bijzonder leerzame ervaring op: ‘I was confident in being an openminded researcher, aware of different perspectives and legal traditions – my interviewee taught me differently.’


Zie voor de complete inhoud van deze A&MR: Migratieweb en VluchtWeb.
Contact: Esther Wolthuis, redactiesecretaris,
ewolthuis@stichtingmigratierecht.nl. Asiel&Migrantenrecht is het academische vakblad voor advocaten, rechters, beleidsmakers, wetenschappers en anderen.